Hoofd BHV (HBHV)

Vanuit de Arbowet zijn bedrijven verplicht om beleid te voeren ten aanzien van de bedrijfshulpverlening (BHV). Hiervoor is het opleiden van BHV-ers alleen niet voldoende. U moet als werkgever een organisatie opzetten die garandeert dat deze BHV-ers, indien nodig, op een effectieve en juiste wijze kunnen worden ingezet. Meer en meer organisaties gaan er dan ook toe over om binnen hun organisatie een hoofd BHV aan te stellen. De belangrijkste functies van deze functionaris is het opzetten en implementeren van een BHV-organisatie en het leiding geven aan de groep BHV-ers ten tijde van een calamiteit.

De driedaagse cursus Hoofd bedrijfshulpverlening biedt ruime theoretische kennis en praktische vaardigheden om de functie van hoofd BHV goed uit te kunnen voeren. Tijdens de cursus krijgt u antwoord op vragen als:

 • hoe breng ik de risico’s binnen mijn organisatie in kaart
 • hoe vertaal ik deze naar scenario’s
 • hoe geef ik een BHV-organisatie vorm, uitgaande van de bedrijfsrisico’s
 • hoe geef ik adequaat leiding aan de BHV-ers ten tijde van een calamiteit wat is mijn taak als oefenleider
 • hoe organiseer ik een oefening en maak ik een oefendraaiboek

Voor opgeleide en ervaren Hoofd bedrijfshulpverleners

BHV en (Europese) wetgeving
De verplichtingen van werkgevers met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers zijn beschreven in de Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk. In deze richtlijn zijn ook bepalingen over de BHV opgenomen. De artikelen over de BHV in de nieuwe Arbowet (1 januari 2007) komen voort uit en sluiten aan bij deze Europese richtlijn en bij de bestaande Nederlandse wetgeving, namelijk het Burgerlijk Wetboek. Zij handelen over maatregelen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers. Daarbij moet rekening worden gehouden met andere aanwezige personen en dienen er noodzakelijke verbindingen te worden onderhouden met diensten van buitenaf en het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en brandbestrijding. Werkgevers moeten de nodige maatregelen treffen, aangepast aan de aard en de grootte van de activiteiten van de organisatie.
Na afloop van de cursus beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om een BHV-organisatie op te zetten, te beheren en te beoefenen. U kunt een interpretatie maken van de diverse wetten naar concrete maatregelen bij uw bedrijf of instelling.
Bij een calamiteit bent u in staat coördinerend op te treden richting ploegleiders en / of BHV-ploeg en kunt u optreden als woordvoerder naar de externe hulpdiensten.

De cursus is met name bedoeld voor het beginnende hoofd BHV die theoretische kennis en praktische vaardigheden wil opdoen. Voor het meer ervaren hoofd BHV is deze cursus geschikt om actuele informatie op te doen, ervaringen uit te wisselen en als referentiekader voor de dagelijkse werkzaamheden. Commentaar In het kader van hercertificering is door het SKO 3 punten voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen toegekend.

Verdiepingsdag Hoofd BHV

Voor opgeleide en ervaren Hoofd bedrijfshulpverleners
De Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is uitgangspunt bij het bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Binnen een organisatie moeten BHV-ers zijn aangewezen door de werkgever. Deze BHV-ers moeten deskundig zijn op de gebieden.

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de organisatie

Tijdens de Verdiepingsdag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Maatwerk BHV: actuele informatie over Arbowet, Arboregelingen, Bouwbesluit, Brandveiligheid en de mogelijkheden om uw BHV-organisatie aan te scherpen
 • Risico- en crisismanagement: actuele kennis voor het beheren van crisismanagement
 • Virtueel trainen, fictie of werkelijkheid: actuele informatie over het virtueel trainen van uw organisatie
 • Inbraakbeveiliging in relatie tot BHV

Waarom en voor wie een Verdiepingsdag Hoofd bedrijfshulpverlening
U bent een opgeleid en ervaren Hoofd BHV en wenst uw vaardigheden op peil te houden en uw kennis van de wetgeving en de afzonderlijke deelgebieden van BHV te actualiseren. U bent toe aan een verdere verbreding en verdieping van uw functie en wilt uw praktijksituatie spiegelen aan die van uw collega’s.
Aan het einde van de dag beheerst en reduceert u structureel met een scherp beeld de risico’s binnen uw eigen organisatie.

Van opgeleid naar voorbereid